STORE

กรุงเทพฯ (ฟาร์ม)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

เชียงใหม่ (ฟาร์ม)

ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เกต

– สาขามีโชค
– สาขากาดฝรั่ง – พรอมเมนาดา
– นวรัฐ ซิตี้เดลี่ – โฮมโปร อ. สันทราย

– สาขามีโชค
– สาขากาดฝรั่ง
– พรอมเมนาดา
– นวรัฐ ซิตี้เดลี่
– โฮมโปร อ. สันทราย

ตลาดคำเที่ยง