สำนักความร่วมมือ

สถานศึกษาในความร่วมมือ CPALL

หลักสูตร ปัญญาภิวัฒน์ “เรียนใกล้บ้าน… ทำงานในท้องถิ่น”
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง บมจ. ซีพี ออลล์ กับสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ได้เริ่มต้น เมื่อปี 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายโอกาสผ่านการศึกษาสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงโดยมีส่วนร่วม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานและหลักสูตรเดียวกันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สอนด้วยระบบห้องเรียนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เนต ตรงจากอาจารย์ และวิทยากรที่มีความชำนาญการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง พร้อมทั้งการรับประกันการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษามีรายได้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ และได้รับการรับรองหลักสูตร วิทยฐานะจากกระทรวงศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขา ธุรกิจค้าปลีกเป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน ได้มีความรู้ในด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจ เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วน ตัว วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เป็นต้น

รูปแบบการเรียนการสอน

ระดับปวช. (Block Course)
ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฎี ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฏิบัติ ณ ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ที่ผู้เรียนได้เลือกไว้เป็นระบบการเรียนแบบปฏิบัติงานจริง (มีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงาน) เมื่อครบ 3 เดือน ทั้งสองกลุ่มจะสลับการเรียน
กลุ่ม B เรียนภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยเรียนระบบ”ห้องเรียนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)” มีอาจารย์สอนจากส่วนกลางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมายังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับปวส.
เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยในภาคเรียนที่ 1 จะมีการเรียนภาคทฤษฏี 1 เทอมที่สถานศึกษา หลังจากนั้นจะลงฝึกอาชีพ 1 ปี ณ ร้าน  เซเว่นอีเลฟเว่น และหลังจากนั้นกลับมาเรียนภาคทฤษฏีที่สถานศึกษา 1 เทอม ก่อนจบการศึกษา

สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน

1. ยกเว้นค่าเทอม โดยรับทุนค่าเล่าเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ปวช.3ปี
2. ระหว่างเรียนจะมีการฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตร ระหว่างฝึกปฏิบัติงานผู้เรียนมีรายได้จาก
การฝึกปฏิบัติงาน
3. จบการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
4. จบการศึกษาผู้เรียนจะได้รับใบรับรองการปฏิบัติงาน(Certificate)โดย บมจ. ซีพี ออลล์ และบรรจุเป็น
พนักงานของบริษัทฯทันที
5. มีทุนการศึกษาต่อระดับปวส. ปริญญาตรี – โท ในสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ บมจ. ซีพี ออลล์

สถานศึกษาอาชีวเอกชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ จ.ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม จ.นครพนม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จ.สกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี จ.อุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน จ.หนองคาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน จ.นครพนม
วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย-เยอรมัน จ.ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก จ.มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จ.บึงกาฬ
วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส จ.อุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จ.สกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จ.ชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ จ.บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล จ.ยโสธร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ จ.ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ จ.ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ จ.ยโสธร
วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย จ.ยโสธร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยกรรมนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จ.ร้อยเอ็ด

ภาคเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ จ.พะเยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน จ.เชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จ.เชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จ.เชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี จ.ลำปาง
โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก จ.ตาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี จ.กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน จ.ลำพูน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ภาคตะวันออก

วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ จ.จันทบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จ.ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี จ.จันทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จ.นครนายก
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา จ.ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง จ.ระยอง

ภาคกลาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี จ.ลพบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา จ.เพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จ.สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จ.ลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัย นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จ.ลพบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร จ.พิจิตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม จ.กรุงเทพฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ จ.นครปฐม

ภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ จ.ชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ จ.สุราษฏร์ธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จ.สงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง จ.ตรัง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จ.ยะลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จ.สงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ จ.สงขลา

สถานศึกษาสังกัด สพฐ.

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน
โรงเรียนเจริญราษฎร์ จ.แพร่
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จ.สระบุรี
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จ.ภูเก็ต
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต จ.พังงา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จ.ระยอง
โรงเรียนวัดทุ่งเหียงพิทยาคม จ.ชลบุรี
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนราชดำริ จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนนนทรีวิทยา จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ปทุมธานี
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนวัดอินทาราม จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

สถานศึกษาสังกัด กศน.

กศน.อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
กศน.หนองแซง อ.เมือง จ.สระบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า