Events

พม.ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง

6-26 มกราคม 2559

ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

“โอกาส เกียรติ กำลังใจ
คนไทยรัก และเกื้อกูลกัน”

ขอ เชิญร่วมงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” ในวันที่ 6-26 มกราคม 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์